Mykotoxiny

Multireziduální metoda stanovení mykotoxinů s využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC/MS/MS). Metoda je určena pro analýzu širokého spektra mykotoxinů v ovoci, obilovinách, krmných směsích a dalších vzorcích rostlinného původu.

VUOS vlastní od SÚJB licenci na nakládání s aflatoxiny a trichothecenovými toxiny. VUOS má zkušenosti s detekcí a stanovením následujících mykotoxinů: Aflatoxiny (B1, G1, B2, G2), Alternariol, Alternariol-9-methyl ether, Deoxynivalenol, Fumonisin (FB1, FB2), Ochratoxin A, T2 toxin, Patulin, HT2 toxin, Tenuazonic acid, Zearalenone.

Nařízení, kterými se řídí metodika stanovení vybraných mykotoxinů ve VUOS:

  • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek potravinách. Limitovány jsou konkrétně: aflatoxiny: B1, suma B1, B2, G1, G2, aflatoxin M1, ochratoxin A, DON (deoxynivalenol = vomitoxin), zearalenon, fumonisiny B1a B2. Pro T-2 a HT-2 toxin zatím limity nejsou stanoveny
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1126/2007 ze dne 28. září 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o fusariové toxiny v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1137 ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit ochratoxinu A v koření Capsicum spp.
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 165/2010 ze dne 26. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o aflatoxiny
  • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2014 ze dne 16. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) Ā. 401/2006, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy
  • EUROPEAN COMMISSION 2 Directorate General Health and Consumer Protection, SANCO/825/00 rev. 8.1 6 16/11/2010

Tato norma se používá především pro validace sledovaných analytu v GLP systému.