Politika jakosti

Cílem VUOS je vyrábět výrobky a poskytovat výsledky výzkumu a vývoje takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na kvalitu, ceny a termíny dodání, na rozsah výzkumných i výrobních činností a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí. Tyto požadavky chce VUOS naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem si stanovuje následující politiku kvality:

  • dosahovat požadované kvality veškerých svých výzkumných a výrobních činností současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti
  • přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality jednotlivých útvarů společnosti pro zlepšování systému kvality a kvality svých produktů
  • plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků, konečných uživatelů a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků
  • vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky na něj kladené
  • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality svých produktů
  • zlepšovat dodavatelsko - odběratelské vztahy a zapojit zákazníky a dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produktů výzkumu i výroby
  • reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a na měnící se požadavky zákazníků
  • v případě negativních změn ve firmě (snižování výroby, počtu pracovníků apod.) bude zabezpečeno zachování potřebné úrovně a funkčnosti SMK.

VUOS je certifikován dle normy ISO 9001:2016

 

Za vedení VUOS
RNDr. Karel Novák
ředitel společnosti
V Rybitví 8.12.2022