Kontrola kvality

Analytické oddělení nabízí kompletní servis v oblasti analýz organických a anorganických látek přítomných v různých matricích. Zabývá se jak rutinními, tak speciálními analýzami. Testy jsou prováděny pro potřeby chemické i farmaceutické výroby. Pracoviště je jedním z nejlépe vybavených tohoto druhu v České republice. Analytické oddělení poskytuje také veškerý servis pro toxikologickou a ekotoxikologickou skupinu.

Analytické oddělení VUOS má rovněž velké zkušenosti s řešením i spoluřešením státních a mezinárodních projektů a je tak ideální partnerem pro spolupráci i v této oblasti.

Prováděné testy lze shrnout do několika základních kategorií podle různých kritérií:

Instrumentální analýza:

 • Kapalinová chromatografie
 • Hmotnostní spektrometrie
 • Iontová chromatografie
 • Plynová chromatografie
 • Kapilární elektroforéza
 • Nukleární magnetická rezonance
 • Termogravimetrie
 • Diferenční skenová kalorimetrie
 • Absorpční spektrometrie
 • Emisní spektrometrie
 • Instrumentace pro přípravu vzorku
 • Měření fyzikálně chemických vlastností

Speciální analýzy (dle platných norem)

 • Stanovení TOL, PAU, PCB, NEL
 • Stanovení PCDD a PCDF
 • Stanovení AOX, EOX, COD, BOD TOC, TON
 • Celková bilance dusíku (N-NO3, N-NO2, N-NH4 a organický N)
 • Celková bilance fosforu (P-PO4, Ptotal.)
 • Biologická spotřeba kyslíku, rozpuštěného kyslíku, vodivost
 • Organické aniony a kationy

Nejčastěji prováděné činnosti:

 • Kontroly chemické, farmaceutické a potravinářské produkce
 • Kvalitativní a kvantitativní testování produktů (charakterizace standardů a výrobků)
 • Stanovení fyzikálně chemických vlastností produktů
 • Analýza pěti šarží
 • Stabilitní studie
 • Vývoj a validace analytických metod
 • Vývoj analytických metod (pro všechny druhy průmyslových podniků, pro obecný monitoring i pro mapování pracovního prostředí v kombinaci s biologickým monitorováním např. celková mutagenita, akumulace toxických látek v tkáních zaměstnanců apod.)
 • Analýza neznámých vzorků
 • Separační a spektrální metody
 • Hodnocení velikosti částic
 • Objektivní hodnocení barevnosti
 • Ostatní speciální analytické metody